สภาทนายความภาค 6
รวมบทความทางกฏหมาย  และสาระน่ารู้ต่างๆ

สาระน่ารู้

บทความทางกฎหมาย

สาระน่ารู้จาก ดินแดนปัญญาชน<www.thai.net/seal2th>
ข้อแตกต่างระหว่างความผิด ฐานกรรโชก- รีดเอาทรัพย์- ชิงทรัพย์ 
หลักกฎหมายจำเป็น
หลักกฎหมายป้องกัน  
นิทานพื้นบ้านเขมร ชุด ตัดสินคดีความ
ความรู้เรื่องกฎหมายอาญา ... อ.เฉลิมพร  พงษ์ภู่
ส่วนราชการที่อำนวยความสะดวกแกประชาชน กระทรวงยุติธรรม

power by seal2th